آخرین پادکست های درویش نامه (75)


در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟
 • جغدها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 90 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • افتتاح نیروگاه های انرژی های نو

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 123 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • حرمت به قوانین طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 137 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • 27خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 510 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • رواج دوچرخه سواری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 72 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پرنده در قفس زیبا نمی خواند بگذار برود!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • ارزش تالاب ها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • شرافت زارعی بانوی خردمند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 100 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کاشت نهال زیتون به جای کادوی تولد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 117 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مدرسه محیط زیستی در استان البرز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 130 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زاغ بور

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 182 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • سنت اصیل ابیانه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 402 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • بزرگترین آبگیر شیرین ایران خشک شده

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ببر هیرکانی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • بزرگترین تالاب کشور به سنبل آبی آلوده شده

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 122 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • همکاری وزارت راه برای حفاظت از محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 132 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • دریاچه ارومیه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ولیعهد دانمارک از دوچرخه استفاده می کند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • هورالعظیم 2

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 104 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • آلودگی صوتی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 177 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شیر مادر

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • هورالعظیم 1

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 422 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • برگزاری دوره های تخصصی مربی سبز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 91 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • انتخابات و محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 465 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • فرونشست زمین در زیر تخت جمشید

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • تاسیس اولین مدرسه طبیعت در تهران

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 100 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • جهان گرمایی و جنگ های جهانی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 96 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کاهش شدید پرندگان در بندرعباس

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کولرهای گازی یک منبع آب

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 101 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شاخص سرزمین شاد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 169 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دولتمردانی که بویی از ملاحظات محیط زیستی نبردند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • معرفی اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 194 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • قنات و کاریزها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 102 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مرز بدهکاری اکولوژیکی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 105 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • بزرگترین مرکز کرایه دوچرخه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • استقرار گونه های گیاهی بدون نیاز به آبیاری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 215 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • ارزش آموزگار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • فعالیتهای مدنی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 192 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • شهروند محیط زیستی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 120 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • پرداختن پزشکان به محیط زیست در شهر اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 223 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ابتکار مرکز بهداشت شاهرود

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 172 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تبدیل تریبون های نماز جمعه به دانشگاه های محیط زیست در قزوین

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 214 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • چرا الله اباد خشک شده!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 118 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تلاش برخی کشورها برای استفاده نکردن مردم از وسایل نقلیه شان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 198 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کاهش میزان مازاد کشور

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 102 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اعتراض اهالی کالیفورنیا به نفت کشور

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 248 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • گزارش گاردین درباره ی شارژ الکترونیک

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تردد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • یوز و لوت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 117 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش سه شنبه های بدون خودرو-2

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • استفاده های جالب از پارچه به جای کاغذ

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 153 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • گرمای نگران کننده ی خاورمیانه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 111 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کمپین نذر طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مسیر های ایمن دوچرخه سواری در قزوین و اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • آلودگی منطقه ی آب یک قزوین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 107 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شکایت ورزشکاران از میادین آب

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 134 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • راننده تاکسی که تمام تاکسی خود را سرسبز کرد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 143 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پویش تبدیل قلیان به گلدان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 164 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • دامی که صد برنده نوبل در آن افتادند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سخنرانی فرماندار قم درباره ی سد ها و تاثیراتش بر آلودگی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 193 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مردم اهواز و پاکسازی محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 149 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شماره 1504

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 161 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • قطع مصرف مازاد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • توقف عملیات تونل سبزکو

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تنش آبی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 169 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش نجات میان رودان یا بین النهرین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 147 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • جلوگیری از تهدیدات بوجود آمده برای محیط بان ها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 139 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دوستداران محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 164 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مکتب مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 240 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 272 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • حمایت از کفشدوزک (مهار بیابان زایی )

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 172 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • ارجحیت دادن به منافع کره زمین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 193 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • محیط زیست و کودکان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 188 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • جشنواره موسیقی سبز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 303 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 689 نفر | تعداد دانلود: 8 بار