آخرین پادکست های درویش نامه (47)


در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟
 • کولرهای گازی یک منبع آب

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 30 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شاخص سرزمین شاد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 61 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • دولتمردانی که بویی از ملاحظات محیط زیستی نبردند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 43 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • معرفی اسکندر فیروز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 76 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • قنات و کاریزها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 31 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • مرز بدهکاری اکولوژیکی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 37 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • بزرگترین مرکز کرایه دوچرخه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 142 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • استقرار گونه های گیاهی بدون نیاز به آبیاری

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ارزش آموزگار

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 48 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • فعالیتهای مدنی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 113 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • شهروند محیط زیستی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 63 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پرداختن پزشکان به محیط زیست در شهر اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 147 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ابتکار مرکز بهداشت شاهرود

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • تبدیل تریبون های نماز جمعه به دانشگاه های محیط زیست در قزوین

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 110 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • چرا الله اباد خشک شده!

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 64 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تلاش برخی کشورها برای استفاده نکردن مردم از وسایل نقلیه شان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 159 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کاهش میزان مازاد کشور

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 45 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • اعتراض اهالی کالیفورنیا به نفت کشور

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 165 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • گزارش گاردین درباره ی شارژ الکترونیک

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • تردد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 47 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • یوز و لوت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 62 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پویش سه شنبه های بدون خودرو-2

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 52 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • استفاده های جالب از پارچه به جای کاغذ

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 63 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • گرمای نگران کننده ی خاورمیانه

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 54 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کمپین نذر طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 52 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • مسیر های ایمن دوچرخه سواری در قزوین و اصفهان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 56 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • آلودگی منطقه ی آب یک قزوین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 46 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • شکایت ورزشکاران از میادین آب

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 67 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • راننده تاکسی که تمام تاکسی خود را سرسبز کرد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 81 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پویش تبدیل قلیان به گلدان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 97 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • دامی که صد برنده نوبل در آن افتادند

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سخنرانی فرماندار قم درباره ی سد ها و تاثیراتش بر آلودگی

  قیمت: رایگان | دسته: مدیریت و کارآفرینی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مردم اهواز و پاکسازی محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 73 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شماره 1504

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 93 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • قطع مصرف مازاد

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 82 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • توقف عملیات تونل سبزکو

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 93 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • تنش آبی

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 85 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پویش نجات میان رودان یا بین النهرین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 50 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • جلوگیری از تهدیدات بوجود آمده برای محیط بان ها

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 72 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دوستداران محیط زیست

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 90 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مکتب مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 145 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • حمایت از پویش سه شنبه های بدون خودرو

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • حمایت از کفشدوزک (مهار بیابان زایی )

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 92 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ارجحیت دادن به منافع کره زمین

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 98 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • محیط زیست و کودکان

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 102 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • جشنواره موسیقی سبز

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 210 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مدرسه طبیعت

  قیمت: رایگان | دسته: سلامت و سبک زندگی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 535 نفر | تعداد دانلود: 6 بار