آخرین پادکست های مناظره پیرامون هنر (1)


هنر برای ما فراتر از یک ابزار و یا باور شخصیست. هنر یک اندیشه است.