آخرین پادکست های آرمان وی سی (69)


محتواهایی در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر
 • کار آفرین محبوب من: استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 353 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • کار آفرین محبوب من: تپسل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 496 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • کار آفرین محبوب من: خانم دانشور موسس تخفیفان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 317 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کار آفرین محبوب من: Quiz of Kings

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 289 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من: دکتر دکتر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 216 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کار آفرین محبوب من: علیرضا صادقیان موسس نت برگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 295 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: رایژس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 358 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 251 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک و هوروویست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 290 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: سیده فاطمه مقیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 251 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: موسی خواجویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: نازنین دانشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 276 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 265 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: دیوید هاینیز هانسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 298 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 182 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کارآفرین محبوب من : محمود کریمیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 315 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کارآفرین محبوب من : استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من:مارک زاکربرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 278 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:شایان شلیله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 322 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:Dr.dre

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 231 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: کندو سلام

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:شامپو رکوبیزول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 291 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:آدان محصول ویرستار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 245 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 225 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من: زیلو و ردفین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:گلرخ بحری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 296 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: امیر صدیقی و میلاد نوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: ناصرعلی سعادت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 196 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمدرضا قازلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:فلیپ نایت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 317 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 224 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 235 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:حامد ابولحبیب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 270 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:سیوچیرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من:عباس برزگر و محمود خیامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 281 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: مصطفی عالی نسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 383 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:سید حسین نبوی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 272 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا اسکندری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 184 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:شاهین طبری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 420 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:شرکت گوگل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 294 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 206 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:سعید عمیدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 175 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیک وویسچیچ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:جف بزوس و ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 235 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 178 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 235 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:بیل گیتس و استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 316 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 359 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 249 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 353 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 432 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 463 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 593 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 271 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:کیم وو چونگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 226 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 313 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 251 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:ریچارد برنسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 346 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: محمد جواد شکوری مقدم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک بزرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 274 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:مجید حسینی زاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 371 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمد جواد شکوری مقدم و برادران محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 335 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 25 بار | تعداد بازدید: 615 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 270 نفر | تعداد دانلود: 3 بار