آخرین پادکست های آرمان وی سی (69)


محتواهایی در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر
 • کار آفرین محبوب من: استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 262 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • کار آفرین محبوب من: تپسل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 364 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من: خانم دانشور موسس تخفیفان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 222 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من: Quiz of Kings

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • کار آفرین محبوب من: دکتر دکتر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 141 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کار آفرین محبوب من: علیرضا صادقیان موسس نت برگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من: رایژس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 173 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک و هوروویست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 148 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: سیده فاطمه مقیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من: موسی خواجویی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 132 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: نازنین دانشور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 199 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 139 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: دیوید هاینیز هانسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کارآفرین محبوب من : محمود کریمیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 187 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کارآفرین محبوب من : استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 189 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:مارک زاکربرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 201 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:شایان شلیله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 215 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:Dr.dre

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 161 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: کندو سلام

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 115 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:شامپو رکوبیزول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:آدان محصول ویرستار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: زیلو و ردفین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 186 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:گلرخ بحری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: امیر صدیقی و میلاد نوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من: ناصرعلی سعادت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 117 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمدرضا قازلی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:فلیپ نایت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 210 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 133 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 135 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:حامد ابولحبیب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:سیوچیرو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 181 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:عباس برزگر و محمود خیامی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 197 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: مصطفی عالی نسب

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 250 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:سید حسین نبوی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا اسکندری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 114 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:شاهین طبری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:شرکت گوگل

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 125 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 185 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 144 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:سعید عمیدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 106 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیک وویسچیچ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:جف بزوس و ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 136 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 108 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 140 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 132 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 157 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:بیل گیتس و استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 190 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 260 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 170 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 174 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 332 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 479 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 179 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:کیم وو چونگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 220 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 163 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:ریچارد برنسون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 258 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من: محمد جواد شکوری مقدم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 221 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک بزرگ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 195 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:مجید حسینی زاد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 254 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کار آفرین محبوب من:محمد جواد شکوری مقدم و برادران محمدی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 188 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کار آفرین محبوب من:امیر صدیقی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 25 بار | تعداد بازدید: 502 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • کار آفرین محبوب من:استیو جابز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 192 نفر | تعداد دانلود: 2 بار