آخرین پادکست های کافه بزرگسالی (28)


کافه بزرگسالی، یک کافه ی خیالیست که آدمهای مختلف با تجربه های گوناگون شان، سر میزهایی نشسته اند ما هر بار، روبروی یکی شان می نشینیم و حرفهایش را می شنویم.
ایده این کار در تابستان 95 شکل گرفت و در تابستان 96 اولین قسمت آن منتشر شد ... کافه بزرگسالی جاییست که در آن حرفهای خودتان را می شنوید ، کسی به شما چیزی نمی آموزد زیرا در راه بزرگسال شدن، همه آن را آموخته اید ، ما فقط آن را تکرار می کنیم که بدانید در این سفر تنها نبوده اید
 • 28__کافه_بزرگسالی__دندان_درد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1390 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 27__کافه_بزرگسالی__5_دقیقه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 952 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 26__کافه_بزرگسالی__توت_سفید

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1111 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 25__کافه بزرگسالی__غیرصمیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1938 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 24__کافه_بزرگسالی__اشتباهی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1310 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 23__کافه_بزرگسالی__32_قطعه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1687 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • 22__کافه_بزرگسالی__پای_بیقرار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2192 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • 21__کافه بزرگسالی__آذر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1053 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 20__کافه بزرگسالی__حرفت_را_بگو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2478 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 19__کافه بزرگسالی__ماشین خدمتگزاری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1934 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 18__کافه بزرگسالی__اسکندر_کافه_چی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1784 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 17__کافه بزرگسالی__بیحوصلگی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 1099 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • 16__کافه بزرگسالی__دلتنگی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1295 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 15__کافه بزرگسالی__چه چیزی را از چه کسی می دزدید؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 711 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 14__کافه بزرگسالی__واژگونی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 697 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 13__کافه بزرگسالی__علف_هرز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 482 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 12__کافه بزرگسالی__ناشیانه ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 366 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 11__کافه بزرگسالی__زندانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 367 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 10__کافه بزرگسالی__زیادی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 350 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • 09__کافه بزرگسالی__کراش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 470 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 08__کافه بزرگسالی__گامبی_و_زباله_های_آن_طرف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 408 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • 07__کافه بزرگسالی__مامور_شکنجه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 413 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 06__کافه بزرگسالی__من_سگ_مش_باقر_هستم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 430 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 05__کافه بزرگسالی__آغاز_یک_پایان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 476 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 04__کافه بزرگسالی__گذار_کافی_شاپ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 667 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • 03__کافه بزرگسالی__پس_از_جنگ_یا_عشق

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 510 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • 02__کافه بزرگسالی__ما تقریبنی ها

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 423 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • 01__کافه بزرگسالی__چهل سالگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 495 نفر | تعداد دانلود: 17 بار